Nr 92 - zbycie nieruchomości - Ustronie Morskie i Sianożęty


UCHWAŁA Nr XV/92/2004

Rady Gminy w Ustroniu Morskim
z dnia 13 lutego 2004 r.


w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim i Sianożętach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz.. 1271, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543; z 2001 r. Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 4, poz. 676 , Nr 126 poz. 1070 , Nr 113 poz. 984 , Nr 130 poz. 1112 , Nr 200 poz. 1682 , Nr 240 poz. 2058, z 2003 r. Nr 80 poz. 720 , Nr 80 poz. 721 , Nr 80 poz. 717 , Nr 162 poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zbyć w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na rzecz właścicieli tych nieruchomości, następujące działki gruntu  nie zabudowanego:
1) działkę numer 103/1 o powierzchni 0,0429 ha położoną w Ustroniu Morskim przy ulicy Kolejowej na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/3 tj. Barbary i Wiktora Eliasz ,
2) działkę numer 472/1 o powierzchni  0,0194 ha położoną w Sianożętach  przy ulicy  Chabrowej na rzecz właścicielki  nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 475 tj.  Teresy Gontek ,
3) działkę numer 472/2 o powierzchni  0,0249 ha położoną w Sianożętach  przy ulicy  Chabrowej na rzecz właścicieli  nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 474 tj. Zdzisławy Szczepańskiej – Cichy i Teodora Cichy  ,
4) działkę numer 472/3 o powierzchni  0,0319 ha  położoną w Sianożętach  przy ulicy  Chabrowej na rzecz właścicieli  nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 473 tj.  Ewy i Mieczysława  Poniedziałek  ,
5) działkę numer 470/1 o powierzchni  0,0218ha położoną w Sianożętach  przy ulicy  Chabrowej na rzecz właścicieli  nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym  69/3  tj.  Czesława i Mirosławy Marciniak oraz Romana i Alicji Marciniak
6) działkę numer 470/2 o powierzchni  0,0376 ha  położoną w Sianożętach  przy ulicy  Chabrowej na rzecz właścicieli  nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 69/4 i 469   tj.  Krystyny i Piotra Drynda ,
7) działkę numer 68/6 o powierzchni 0,0463 ha położoną w Sianożętach   na rzecz właścicielki  nieruchomości  oznaczonej numerem ewidencyjnym  428  tj.  Alicji Pięta ,
8) działkę numer 68/7 o powierzchni  0,0798 ha położoną w Sianożętach   na rzecz właścicieli  nieruchomości zabudowanej  oznaczonej numerem ewidencyjnym  429  tj.  Małgorzaty i Stanisława Kurek ,
9) działkę numer 68/8 o powierzchni  0,0753 ha położoną w Sianożętach   na rzecz właścicieli  nieruchomości  zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym  430   tj. Katarzyny , Elżbiety i Henryka Potałujew ,
10) działkę numer 68/9 o powierzchni  0,0635 ha położoną w Sianożętach   na rzecz właścicieli  nieruchomości  zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym  431  tj. Krystyny i Mariana Bedus ,
11) działkę numer 68/10 o powierzchni  0,0623 ha położoną w Sianożętach   na rzecz właścicieli  nieruchomości  zabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi  432 , 433/1 , 68/4    tj.  Iwony i Romualda Moltzan ,
12) działkę numer 452 o powierzchni 0,0348 ha położoną w Sianożętach  na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem  ewidencyjnym  451  tj. Wieńczysławy i Zbigniewa Melcher.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.