Nr 69 - wydzierżawienie gruntu


UCHWAŁA Nr XII/69/2003

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 24 października 2003 r.

 

w sprawie wydzierżawienia gruntu na okres powyżej 3 lat.

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Dz.U. Nr 153 poz.. 1271 , Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 ) uchwala się,co następuje :

 

§1.

Postanawia się wyrazić zgodę na wydzierżawieniena okres dłuższy niż trzylata częścidziałkioznaczonej nr 62/33 o pow. 34 m2 , położonejw Ustroniu Morskimprzy ul. Bol. Chrobrego w celu zlokalizowania tampunktu handlowo - usługowego .

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .