Nr 9 - podatek od posiadania psów

 

UCHWAŁA Nr II/9/2002

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 9 grudnia 2002 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271/ oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

 

§1.

1. Uchwała się stawkę podatku od posiadania psów, pobieraną na obszarze gminy Ustronie Morskie od osób fizycznych posiadających psy w wysokości 32,00 zlotych za każdego psa.

2. Obniża się stawkę podatku do kwoty 16 zlotych od jednego psa na gospodarstwo domowe prowadzone samodziełnie przez emerytów i rencistów.

3. Podatek pobierany jest w połowie wysokości stawek określonych w ust. 1 i 2 w przypadku wejścia w posiadanie psa w drugim półroczu roku podatkowego.

 

§2.

1. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku lub w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa.

2. Poboru podatku dokonują sołtysi lub płatny jest w Kasie Urzędu.

3. Za pobór podatku inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4.

1. Traci moc uchwała Nr XX1 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.